Szociális Munka Világnapja

Tisztelt megjelentek, kedves kollegák!

November 12. a Szociális Munka Világnapja. Kevesen ismerik ezt a dátumot, mint ahogy a szociális munka valódi tartalmát is. Csupán a tél és a hideg beköszöntekor megjelenő utcai munkások áldozatos munkájukról értesülnek, ha egy-egy híradás beszámol az első fagyási sérülésekről, fagyhalálról.
Nehéz és mégis felemelő munka az Önöké. Rendkívüli kitartást igényel és megtanít arra, hogy a legkisebb eredményt is értékelni kell.
„Az emberiség történelme során többféle gazdasági, politikai és kulturális formációt fejlesztett és próbált ki. Ezektől mindig azt remélte, jobb életet biztosít majd az embereknek. A szociális munkások tudják, hogy nincs ideálisan jó társadalom és ideálisan jó ember. Adott társadalom és adott időben élő emberek vannak, és minden időben voltak, vannak és lesznek emberek, akik nem tudnak lépést tartani a változásokkal. A szociális munkások hivatása az, hogy a lemaradók, a botladozók hátrányait és szenvedéseit csökkentsék. Ésszel és szívvel.” – írja Ágoston Magdolna egyetemi docens.

Az Önök és a mi munkánk egymást feltételezik. Közös célunk, hogy kerületünkben élő polgártársaink számára élhető életfeltételeket teremtsünk. A mi kötelességünk, hogy létrehozzuk ennek kereteit, míg az Önöké, hogy ezt emberközeli tartalommal, odafordulással, személyes jelenléttel töltsék meg.
Engedjék meg, hogy röviden ismertessem, mely területeken sikerült újabb előrelépéseket elérnünk és mik szerepelnek rövid távú elképzeléseink között.
Nos, az Óbudai Egyesített Bölcsődék férőhelyeit100 hellyel növeltük. A Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ intézményi keretein belül, 2007. április elsejétől, – egy 12 férőhelyes „gyermekek átmeneti otthont” szeretnénk megnyitni. A Derűs Alkony Gondozóházban is megkezdődtek a munkálatok a férőhelyek bővítése érdekében. A kerületben igen népszerű idősek átmeneti otthona 8 db 1 ágyas szobával, összesen 8 férőhellyel bővül. A munkálatokra az önkormányzat 19,2 millió forintot biztosított. Megvalósult a Gondozási Központ régi terve is, hogy az idősek étkeztetése egy konyháról történjen. Ezzel összefüggésben étkezési reformot is végrehajtottunk. Kerületünkben az idei évben megnyílt a drogbetegek és alkoholbetegek részére egy közösségi ellátást nyújtó intézmény. A Szociális Foglalkoztatóban az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona mellett létrehozunk egy nappali ellátást biztosító napközi otthont, mely a megváltozott munkaképességű aktív korú, nem foglalkoztatottak részére nyújt majd nappali ellátást és ennek keretében az ellátottak szociális foglalkoztatását.

A Polgármesteri Hivatalon belül is változtatásokat tartunk szükségesnek, ezért az Egészségügyi és Szociális Ügyosztály, valamint Gyermekvédelmi Ügyosztály október 11-étől összevontuk. Az Ügyosztály új neve Szociális és Gyermekvédelmi Ügyosztály lett. A két ügyosztály összevonása nem csak a feladatok összeadásával, hanem hatáskörbővüléssel és többletfeladatokkal is jár. A hatáskörök és feladatok szétosztása ezekben a napokban is zajlik.
Összességében elmondható, 2006. évben – október közepéig – az Önkormányzat összesen 473.654 ezer forintot fordított pénzbeli és természetbeni támogatásokra, melynek egy része önként vállalt, nem kötelező ellátás volt.

Mindezen eredményeket és célokat egy tágabb összefüggésrendszerben kell megítélnünk. Tudjuk jól, hogy még relatív jólétet sem teremthetünk mindenki számára. Különösen nehéz a dolgunk, ha figyelembe vesszük az ország jelenlegi helyzetét. Legyünk őszinték, számos, rajtunk kívülálló körülmény hátráltat bennünket. Elég a hírekből ránk zúduló különböző megszorításokra utalnom. A központi költségvetés pénzéhségének majd’ mindenki kárvallottjává vált vagy válik előbb-utóbb: az adófizető magánszemélyek, a gyógyszerszedésre kényszerülők, a dráguló gáz felhasználói, az önkormányzatok és a sor még hosszan folytatható. Az érkező hivatali visszajelzésekből számunkra is világossá vált, hogy „a helyzet fokozódik”. Az szociális ügyosztályon dolgozó köztisztviselőink egyre nehezebben birkóznak meg a beérkezett szociális kérelmekkel, azok egyre növekvő száma miatt.

Tisztelt egybegyűltek

A társadalmi egyenlőtlenségek felszámolására nem vállalkozhatunk, de mindent meg fogunk tenni, a kiszolgáltatottság, a testi és lelki fájdalmak enyhítéséért. Nem csak úgy általánosságban. Első lépésben a vizit és ágydíj bevezetése esetén támogatni kívánjuk azokat a rászorulókat, akik máshonnan nem számíthatnak terheik csökkentésére.

Ludwig Erhard, aki a háború utáni Németországban a gazdasági csoda és a szociális piacgazdaság atyjának tartanak a következőket mondta:

„A szociális biztonság valóban jó és igencsak kívánatos dolog, de a szociális biztonságnak először is saját erőből, saját teljesítményből és saját igyekezetből kell fakadnia. A szociális biztonság nem egyenlő a mindenkinek nyújtott szociális biztosítással, nem egyenlő azzal, hogy az egyéni emberi felelőséget átruházzuk valamilyen közösségre. A saját felesőség az első, és az állam és a közösség kötelezettsége csak ott kezdődik, ahol ez nem elég vagy csődöt mond.”

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák!

Át kell alakítani a szociális rendszert, de a működő intézményhálózatot fenn kell tartani, tovább kell fejleszteni, és a szubszidiaritás elvét a jövőben érvényesíteni kell, ahogy Ludwig Erhard mondta: a saját felelősség az első, és nekünk csak ott kell és szabad beavatkoznunk, ahol ez csődöt mondott.
Azaz segítenünk kell a rászorulóknak hozzáértően, és ha fiatal is a szociális munka szakma Magyarországon, de hivatás. Tudom, hogy a legtöbben nem a pénzért csinálják, és ezért csak hálával tartozhatunk. Ezért szeretnék a vezetőtársaim és a magam nevében is köszönetet mondani az intézményben dolgozó összes kollégának, a hivatalban dolgozó munkatársaknak és természetesen a civil szerveztek hivatásos és önkéntes dolgozóinak

Külön köszönöm a képviselőtársaimnak és a testületnek azt, hogy a legfontosabb szociális kérdésekben, fejlesztésekben egyetértésre lehetett jutni ebben az évben is, és bízom abban, hogy a jövőre vonatkozó fejlesztési és cselekvési terveket is hasonló szellemben tudjuk elfogadni, támogatni.

Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy Óbuda polgárainak biztonsága és nyugalma nagymértékben nyugszik a szociális ellátórendszer és intézmények munkáján. Nekünk és Önöknek is az a feladatunk, hogy ezt a biztonságot a jövőben is biztosítsuk.

Ehhez kívánok további jó munkát mindenkinek!